Informacje

Europejska Rada Zakładowa to organ mający za zadanie informowanie i konsultację z pracownikami, które umożliwia kontakty pomiędzy zarządem korporacji i zatrudnionymi pracownikami z różnych państw. Zanim zarząd korporacji podejmie istotne dla pracowników decyzje, kierownictwo ERZ na posiedzeniach i zebraniach specjalnych zapoznaje przedstawicieli pracowniczych - członków Europejskiej Rady Zakładowej - z wszelkimi ważnymi sprawami, konsultuje się i wymienia poglądy.

   

Co roku odbywają się spotkania przedstawicieli EWC w wybranym przez uczestników miastach na terenie Unii Europejskiej.
Na spotkaniach wszyscy korzystają z pomocy tłumaczy aby wspólnie wymieniać się informacjami i doświadczeniem.

 

Podstawa prawna

Pracodawca informuje radę o:

- działalności i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz  przewidywanych w tym zakresie zmianach;

- stanie, strukturze i przewidywanych zmianach zatrudnienia oraz działaniach mających na celu utrzymanie jego poziomu;

- działaniach, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia

Dyrektywa Rady 94/45/ES z dnia 22. września 1994 roku o utworzeniu Europejskich Rad Zakładowych lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, Dziennik Ustaw UE nr. L 254 30.09.1994 P. 0064 – 0072

zobacz to