Polityka Ochrony Danych Osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

MOZ NSZZ ”Solidarność” - 80 GEBERIT PRODUKCJA.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania organizacji związkowej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Przewodniczącym Prezydium (Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) Ireneuszem Wieczorkiewiczem za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych w statucie NSZZ Solidarność-80 oraz na podstawie udzielonej zgody.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na organizacji związkowej,

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być:

1) Pracodawca, w związku z obowiązkiem przedstawiania co kwartał (według stanu na ostatni dzień kwartału) w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym kwartale - informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji. Informacja musi zawierać dokładne wskazanie liczby członków związku należących do poszczególnych grup pracowniczych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

4) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

5) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

6) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

7) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

8) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu organizacji związkowej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

11. Pani/Pana dane nie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Wideo

Europejska Rada Pracownicza EWC

 

Informacje

Europejska Rada Zakładowa to organ mający za zadanie informowanie i konsultację z pracownikami, które umożliwia kontakty pomiędzy zarządem korporacji i zatrudnionymi pracownikami z różnych państw. Zanim zarząd korporacji podejmie istotne dla pracowników decyzje, kierownictwo ERZ na posiedzeniach i zebraniach specjalnych zapoznaje przedstawicieli pracowniczych - członków Europejskiej Rady Zakładowej - z wszelkimi ważnymi sprawami, konsultuje się i wymienia poglądy.

   

Co roku odbywają się spotkania przedstawicieli EWC w wybranym przez uczestników miastach na terenie Unii Europejskiej.
Na spotkaniach wszyscy korzystają z pomocy tłumaczy aby wspólnie wymieniać się informacjami i doświadczeniem.

 

Podstawa prawna

Pracodawca informuje radę o:

- działalności i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz  przewidywanych w tym zakresie zmianach;

- stanie, strukturze i przewidywanych zmianach zatrudnienia oraz działaniach mających na celu utrzymanie jego poziomu;

- działaniach, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia

Dyrektywa Rady 94/45/ES z dnia 22. września 1994 roku o utworzeniu Europejskich Rad Zakładowych lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, Dziennik Ustaw UE nr. L 254 30.09.1994 P. 0064 – 0072

zobacz to

   

 

 

 

 

 

 

Dlaczego warto

Dlaczego warto się zrzeszać w związki zawodowe bądź przynależeć do nich?

Jeżeli masz dosyć:

  • lekceważenia przez pracodawcę, nierównego traktowania, czujesz się dyskryminowany
  • naruszania Twoich praw pracowniczych, nieterminowego wypłacania wynagrodzenia lub dzielenia go, nieudzielania prawa do korzystania z urlopu wypoczynkowego
  • organizowania Twojego czasu pracy w sposób niezgodny, wbrew przepisom o zachowaniu dobowego i tygodniowego czasu do odpoczynku, nieprzestrzegania przez pracodawcę ustalonego w firmie czasu pracy i okresów rozliczeniowych, zmuszania do prac nieprzewidzianych w umowie o pracę bądź niezgodnych z Twoimi kwalifikacjami, narażając Cię na utratę zdrowia lub życia
  • narażania na utratę zdrowia lub życia z racji niezapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, niestosowania wymaganych na stanowiskach pracy w miejscu pracy w warunkach szczególnych przepisów BHP określonych w normach i rozporządzeniach odrębnymi przepisami

 UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Zakres i formy realizacji uprawnień związkowych określa ustawa o związkach zawodowych, Kodeks pracy i inne przepisy prawa – tworząc warunki zapewniające związkom zawodowym wypełnianie ich podstawowych funkcji, zadań związanych z reprezentowaniem i obroną praw oraz interesów pracowników wobec kierowników zakładów pracy, organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego a także innych podmiotów. Uprawnienia przysługujące związkom zawodowym wyrażają się różnymi, co do treści prawnej – formami ich wpływu na decyzje i rozstrzygnięcia podejmowane przez właściwe organy w indywidualnych sprawach związanych ze stosunkiem pracy, jak i w sprawach dotyczących całych załóg, czy też większych zbiorowości pracowniczych lub ogółu zatrudnionych.

SPRAWY WYMAGAJĄCE UZGODNIENIA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

A. Do spraw wymagających uzgodnienia z zakładową organizacją związkową należy:

1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego (art. 177 § 1 Kodeksu pracy);

2. Określenie terminu rozwiązania z pracownicą umowy za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego w razie likwidacji zakładu pracy (art. 177 § 4 Kodeksu pracy);

3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy – w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu (art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy – Dz. U. Nr 35, poz. 163; zm. Dz. U. Nr 35 z 1985 r. poz. 162);

4. Rozpatrzenie sprzeciwu pracownika od wymierzonej mu kary porządkowej (art. 112 Kodeksu pracy);

5. Ustalenie stanowisk pracy lub rodzajów prac, przy których jest dopuszczalne używanie przez pracowników za ich zgodą odzieży i obuwia własnego zamiast obuwia i odzieży przewidzianych tabelami norm odzieży roboczej (art. 237 § 27 Kodeksu pracy);

6. Ustalenie zakładowej tabeli norm przydziału ochron osobistych, odzieży i obuwia roboczego (art. 237 § 18 Kodeksu pracy);

7. Ustalenie regulaminu pracy w zakładzie (podstawa prawna: art. 1042 Kp);

8. Ustalenie planów urlopów w zakładzie pracy (art. 163 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 27 ust. 4 ustawy o związkach zawodowych);

9. Ustalenie i zmiana zakładowego systemu wynagradzania i związanego z nim regulaminu nagród i premiowania (art. 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych w zw. z art. 772 § 4 Kp);

10. Ustalanie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu (art. 27 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w pt. 9);

11. Zawarcie oraz zmiana zakładowego układu zbiorowego pracy (art. 24123 Kp i 241 9 Kp);

12. Wypowiedzenie, rozwiązanie stosunku pracy, dokonanie wypowiedzenia zmieniającego na niekorzyść pracownika będącego członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu (art. 32 ust. 1 i 2 ustawy wym. w pt. 9);

13. Wypowiedzenie, rozwiązanie stosunku pracy, dokonanie wypowiedzenia zmieniającego na niekorzyść pracownika będącego członkiem komitetu założycielskiego związków zawodowych przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia komitetu założycielskiego (art. 32 ust. 3 ustawy wymienionej w pt. 9).

B. Do spraw wymagających uzgodnienia z ogólnokrajową organizacją związkową należy: Wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, dokonanie wypowiedzenia zmieniającego na niekorzyść pracownika, przez zakład pracy pracownikowi, który pełni lub pełnił funkcję z wyboru w organach organizacji związkowych działających poza zakładem pracy – w czasie trwania mandatu oraz rok po jego wygaśnięciu (art. 32 ust. 4 z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych Dz. U. Nr 55, poz. 234); SPRAWY WYMAGAJĄCE KONSULTACJI Z ZAKŁADOWĄ ORGANIZACJĄ ZWIĄZKOWĄ

1. Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 38 § 1 i art. 194 Kodeksu pracy);

2. Wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy lub płacy (art. 42 § 1i art. 43 w związku z art. 38 § 1 Kodeksu pracy);

3. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia (art. 52 § 3 i art. 53 § 4 Kodeksu pracy);

4. Zajmowanie stanowiska, co do zamierzonych uchwał organów samorządowych lub decyzji dyrektora przedsiębiorstwa dot. spraw wchodzących w zakres działania związków zawodowych (art. 36 ustawy z dn. 25.09.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego – Dz. U. Nr 24, poz. 123 z późniejszymi zmianami).

5. Zawieranie porozumienia w sprawie rozwiązania stosunków pracy z grupą pracowników obejmującą, co najmniej 10% załogi w zakładach pracy zatrudniających do 1000 pracowników lub, co najmniej 100 pracowników w zakładach pracy zatrudniających powyżej 1000 pracowników (art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28.12.1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Z 1990 r. nr 4, poz. 19 z późniejszymi zmianami).

UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH REALIZOWANE SAMODZIELNIE W FORMIE WŁASNYCH DZIAŁAŃ LUB INICJATYW

1. Wystąpienie z wnioskiem o zatarcie kary porządkowej przed upływem roku od jej udzielenia (art. 113 Kodeksu pracy);

2. Organizowanie wyborów społecznych inspektorów pracy i uchwalenie regulaminu tych wyborów (art. 6 ust. 6 ustawy z dn. 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy z późniejszymi zmianami);

3. Wystąpienie z wnioskiem do kierownika zakładu pracy w sprawie zwolnienia od pracy zakładowego inspektora pracy na czas pełnienia funkcji;

4. Odwołanie pracownika z pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy w razie nie wywiązywania się przez niego z obowiązków;

5. Organizowanie strajku i innych form protestu (art. 20 ust. 1, art. 12 i art. 25 ustawy wym. w pt. 5);

POZOSTAŁE UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH na szczeblu ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej i ogólnokrajowego związku zawodowego

1. Prawo opiniowania założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczychdo tych ustaw w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych (art. 19 ust. 1 ustawy z dn. 23.05.91 r. o związkach zawodowych – Dz. U. nr 55, poz. 234);

2. Prawo wyrażania publicznie opinii na temat założeń lub projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw (art. 19 ust. 4 ustawy wym. w pt. 1);

3. Prawo występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie objętych zadaniami związku zawodowego (art. 20 ust. 1 ustawy wym. w pt. 1);

4. Prawo prowadzenia rokowań zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych pracy a także innych porozumień przewidzianych przepisami prawa pracy (art. 21 ust. 1 ustawy wym. w pt. 1);

5. Prawo występowania do Sądu Najwyższego z wnioskami o wyjaśnienie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych budzących wątpliwości lub, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie (art. 22 ust. 2 ustawy wym. w pt. 1).

6. Prawo występowania do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawach:

a) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,

b) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażanej w ustawie,

c) zgodności przepisów prawa, wydanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,

d) zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych,

e) skargi konstytucyjnej, – jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych zakresem działania związku zawodowego (art. 191 Konstytucji RP).

POZOSTAŁE UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Do pozostałych uprawnień należą:

1. Reprezentowanie pracowników i innych osób, a także obrona ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych (art. 4 ustawy z dn. 23.05.1991 r. o związkach zawodowych – Dz. U. nr 55 poz. 234);

2. Reprezentowanie interesów pracowniczych na forum międzynarodowym (art. 5 ustawy wym. w pt. 1);

3. Współuczestniczenie w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku (art. 6 ustawy wym. w pt. 1);

4. Kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin (art. 8 ustawy wym. w pt. 1);

5. Prawo tworzenia i wstępowania do międzynarodowych organizacji pracowników (art. 11 ust. 3 ustawy wym. w pt. 1);

6. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczenie w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 23 ust. 1 ustawy wym. w pt. 1);

7. Prawo występowania do właściwego organu z żądaniem spowodowania usunięcia we właściwym trybie stwierdzonej nieprawidłowości, jeżeli zdaniem związku postępowanie organu administracji państwowej i samorządu terytorialnego lub pracodawcy jest niezgodne z prawem lub narusza zasady sprawiedliwości (art. 23 ust. 2 ustawy wym. w pt. 1);

8. Prowadzenie działalności gospodarczej (art. 24 ust. 1 ustawy wym.w pt. 1);

9. Prawo ustanawiania Fundacji (art. 2 ustawy z dn. 6.04.1984 r. o fundacjach – jedn. tekst w Dz. U. nr 46 z 1991 r. poz. 203);

10. Prawo wytaczania powództw w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy, o roszczenia członków spółdzielni ze spółdzielczej umowy o pracę oraz o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego (art. 462 Kodeksu postępowania cywilnego oraz § 6 zarządzenia Min. Sprawiedliwości z dn. 1.07.1991 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądami w imieniu lub na rzecz obywateli – Monitor Polski nr 22 poz. 155);

11. Reprezentowanie pracowników lub osób ubezpieczonych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa – przed sądami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 465 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego);

12. Reprezentowanie pracowników lub innych uprawnionych osób – za ich zgodą – w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe (§ 5 ust. 2 rozp. RM z dn. 7.02.1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. nr 10, poz. 49);

13. Prawo wytaczania powództw oraz wstępowania do postępowania w każdym jego stadium w sprawach o roszczenia alimentacyjne (art. 61 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego oraz § 1 zarządzenia Min. Sprawiedliwości wym. w pt. 10);

14. Prawo występowania przed sądami – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa; w sprawach o roszczenia alimentacyjne o ustalenie ojcostwa oraz o przysposobienie (§ 1 i 2 zarządzenia Min. Sprawiedliwości wym. w pt. 10);

15. Prawo przedstawienia sądowi poglądu istotnego dla sprawy toczącej się przed sądem (art. 63 Kodeksu postępowania cywilnego);

16. Prawo zgłaszania udziału w postępowaniu karnym (sądowym), jeżeli zachodzi potrzeba obrony interesu społecznego, objętego zadaniami statutowymi związku zawodowego (art. 90 § 1 Kodeksu postępowania karnego w związku z § 1 – 3 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dn. 10.12.1969 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych, które mogą zgłosić swego przedstawiciela w postępowaniu karnym – Dz. U. nr 37, poz. 323);

17. Prawo wstąpienia z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego lub dopuszczenia do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi organizacji związkowej i gdy przemawia za tym interes społeczny (art. 31§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego);

18. Prawo przedstawienia – za zgodą organu administracji państwowej - poglądu w sprawie objętej postępowaniem administracyjnym, jeżeli organizacja związkowa nie uczestniczy w tym postępowaniu (art. 31 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego);

19. Prawo wnioskowania o podjęcie czynności przez Rzecznika Praw Obywatelskich (art. 9 ustawy z dn. 7.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – jedn. tekst Dz. U. nr 109 z 1991 r. poz. 471).

Władze i organy

WŁADZE I ORGANY NSZZ ”SOLIDARNOŚĆ”-80 

Przewodniczący Związku/Komisji Krajowej: Marek Mnich (Region Śląski)

 

Komisja Krajowa w składzie:

1) Marian Radoła - członek Prezydium KK

2) Józef Korpusiński - członek Prezydium KK

3) Józef Dąbrowski

4) Ireneusz Wieczorkiewicz

5) Ryszard Majdzik

6) Paweł Gawluk

7) Zbigniew Klimek

8) Elżbieta Chodzyńska

9) Zbigniew Sagański

10) Ryszard Wrzaszcz

11) Jan Konior

12) Bernard Cieślik - członek Prezydium KK

13) Krzysztof Aniszewski - Wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność"-80

14) Marek Gołda - członek Prezydium KK

15) Janusz Znój

16) Mirosław Haffke - członek Prezydium KK

17) Dariusz Czech - członek Prezydium KK 18) Andrzej Grabarczyk

19) Jerzy Kiełb - Wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność"-80

20) Krzysztof Kłosek

21) Ewa Manasterska

22) Agnieszka Piłat-Gruszka

23) Irena Przybysz

24) Andrzej Szymański

25) Roman Ryszewski

26) Mateusz Węglorz

27) Dawid Kozak

28) Mirosław Gumuła

29) Grzegorz Paciulan

30) Mirosław Lebuda - członek Prezydium KK

31) Sławomir Kotyrba

32) Mariusz Stańczyk

33) Zenon Wrzesiński

34) Wojciech Osman - Wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność"-80

35) Marcin Kubów 

 

Komisja Krajowa Rewizyjna w składzie:

1) Barbara Stępień

2) Marek Łagan

3) Wojciech Paliwoda

4) Marek Carli

5) Andrzej Wanio

6) Maciej Maćkowiak

7) Artur Dzwonkiewicz