Prawo   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej   Rozporzadzenie w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą
         
   
Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy   Rozporządzenie w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu   Rozporządzenie w sprawie udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu
         
   
Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji   Ustawa o ochronie danych osobowych   Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
         
   
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych   Ustawa o społecznej inspekcji pracy   Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
         
     
Ustawa o związkach zawodowych   Ustawa o zwolnieniach grupowych